Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 18:46:15
Ended
2013-11-09 18:58:10
Duration
00:11:55
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 0
DesertWolf RU 0