Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 days ago

Began
2021-06-07 23:25:30
Ended
2021-06-08 00:51:59
Duration
01:26:29
PlayerTerritoryScore
Tkma RU 97
Sigma.1 EU 88