Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-05-25 01:16:41
Ended
2021-05-25 01:42:19
Duration
00:25:38
PlayerTerritoryScore
Eyes wide shut EU 129
NewPlayer RU 6