Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

3 weeks ago

Began
2021-05-16 02:51:16
Ended
2021-05-16 03:55:39
Duration
01:04:23
PlayerTerritoryScore
Albert Einstein RU 100
NW Doctrine EU 61