Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-05-08 22:34:25
Ended
2021-05-08 23:06:09
Duration
00:31:44
PlayerTerritoryScore
ELEMENTUM EU 173
StatusJones RU -56