Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-05-06 02:30:29
Ended
2021-05-06 03:15:50
Duration
00:45:21
PlayerTerritoryScore
Sony EU 155
Jouzo RU -43