Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-10 22:40:42
Ended
2021-04-10 23:15:22
Duration
00:34:40
PlayerTerritoryScore
Alantar RU 147
sacoYa EU -57