Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-04-04 00:23:44
Ended
2021-04-04 01:57:30
Duration
01:33:46
PlayerTerritoryScore
Anno Extrema EU 104
Colytic RU 77