Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-04-02 23:17:57
Ended
2021-04-02 23:35:48
Duration
00:17:51
PlayerTerritoryScore
SKT_BASE EU 96
sukit RU -14