Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 months ago

Began
2021-02-03 23:23:53
Ended
2021-02-03 23:48:17
Duration
00:24:24
PlayerTerritoryScore
Kleptobot EU 0
Blaze RU 0