Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-31 18:13:35
Ended
2021-01-31 18:56:30
Duration
00:42:55
PlayerTerritoryScore
brother 1503 EU 146
BertyBottom RU -8