Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-30 22:26:59
Ended
2021-01-30 23:37:04
Duration
01:10:05
PlayerTerritoryScore
Angel Eyes EU 83
NW Doctrine RU 75