Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-20 06:16:31
Ended
2021-01-20 06:59:56
Duration
00:43:25
PlayerTerritoryScore
Fez RU 96
WHYisTHErumGONE? EU 95