Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 year ago

Began
2019-08-05 21:43:55
Ended
2019-08-05 22:19:26
Duration
00:35:31
PlayerTerritoryScore
MSDoS EU 122
Mr. Ghorbachov RU -58