Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-10 02:36:32
Ended
2013-11-10 03:09:14
Duration
00:32:42
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 157
NewPlayer_2 EU -25

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-10 00:36:16
Ended
2013-11-10 01:12:07
Duration
00:35:51
PlayerTerritoryScore
Death Bot EU 167
Jmartinez23 RU -38

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 23:30:39
Ended
2013-11-10 00:02:45
Duration
00:32:06
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 166
Larry EU -33

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 22:46:51
Ended
2013-11-09 22:52:15
Duration
00:05:24
PlayerTerritoryScore
P0litbur0 EU 0
Trident RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 20:48:02
Ended
2013-11-09 21:02:28
Duration
00:14:26
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 0
NewPlayer_2 RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 18:46:15
Ended
2013-11-09 18:58:10
Duration
00:11:55
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 0
DesertWolf RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 02:27:08
Ended
2013-11-09 03:26:05
Duration
00:58:57
PlayerTerritoryScore
Queen Of Hearts RU 101
6pacAttack EU 65