VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-06 12:11:07
Ended
2013-12-06 13:35:44
Duration
01:24:37
PlayerTerritoryScore
Obama Mit Biden RU 103
Totem EU 73

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-06 03:05:25
Ended
2013-12-06 03:18:31
Duration
00:13:06
PlayerTerritoryScore
Me EU 0
NewPlayer RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-06 02:36:41
Ended
2013-12-06 02:49:39
Duration
00:12:58
PlayerTerritoryScore
Me EU 0
TheSneak RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-05 17:20:00
Ended
2013-12-05 18:14:21
Duration
00:54:21
PlayerTerritoryScore
Deadcows RU 88
Yellow Cake EU 79

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-05 08:33:08
Ended
2013-12-05 09:24:24
Duration
00:51:16
PlayerTerritoryScore
Lord Haw Haw RU 101
UNTIED AIR EU 79

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-05 03:13:40
Ended
2013-12-05 04:18:10
Duration
01:04:30
PlayerTerritoryScore
Pocololli EU 90
B.O.C RU 61

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 11:39:24
Ended
2013-12-04 12:23:48
Duration
00:44:24
PlayerTerritoryScore
VSj RU 126
kudayta EU 29

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 05:35:46
Ended
2013-12-04 05:57:59
Duration
00:22:13
PlayerTerritoryScore
Edward EU 148
Deadpan Salem RU -74

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 05:02:13
Ended
2013-12-04 05:30:44
Duration
00:28:31
PlayerTerritoryScore
General Doofus RU 0
STICKY STUFF EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 03:01:49
Ended
2013-12-04 03:47:07
Duration
00:45:18
PlayerTerritoryScore
Pocololli EU 0
String RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 00:42:15
Ended
2013-12-04 01:41:57
Duration
00:59:42
PlayerTerritoryScore
castro EU 104
B.O.C RU 63

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-03 23:04:49
Ended
2013-12-03 23:45:13
Duration
00:40:24
PlayerTerritoryScore
bum bum EU 101
NewPlayer RU 75

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-03 21:48:56
Ended
2013-12-03 22:28:51
Duration
00:39:55
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 100
solo RU 70

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-03 21:26:41
Ended
2013-12-03 21:38:42
Duration
00:12:01
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 0
Captain America RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-03 20:22:53
Ended
2013-12-03 21:13:18
Duration
00:50:25
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 125
NewPlayer EU 39

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-03 19:52:47
Ended
2013-12-03 20:21:20
Duration
00:28:33
PlayerTerritoryScore
Turtle RU 103
NewPlayer EU 20