VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 09:09:41
Ended
2013-11-11 10:06:20
Duration
00:56:39
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 111
Ranger EU 73

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 07:44:10
Ended
2013-11-11 08:34:08
Duration
00:49:58
PlayerTerritoryScore
Ranger EU 133
Baltimore RU -35

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 04:20:31
Ended
2013-11-11 04:51:58
Duration
00:31:27
PlayerTerritoryScore
loser EU 166
ZOMBIE RU -37

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 03:46:49
Ended
2013-11-11 04:10:04
Duration
00:23:15
PlayerTerritoryScore
Crankshaft RU 141
Neutrino EU -2

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 01:37:21
Ended
2013-11-11 02:49:03
Duration
01:11:42
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 108
Pie Face EU 70

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-11 00:00:27
Ended
2013-11-11 00:25:55
Duration
00:25:28
PlayerTerritoryScore
Prahasith RU 160
HURRICANE EU -76

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 21:05:44
Ended
2013-11-10 21:35:49
Duration
00:30:05
PlayerTerritoryScore
Ridonia RU 0
helex2 EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 18:38:54
Ended
2013-11-10 19:19:01
Duration
00:40:07
PlayerTerritoryScore
Nukerall RU 168
Gardekyrassier EU -48

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 17:20:08
Ended
2013-11-10 17:54:50
Duration
00:34:42
PlayerTerritoryScore
Nukerall RU 129
StaliN EU 34

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 16:36:39
Ended
2013-11-10 16:56:28
Duration
00:19:49
PlayerTerritoryScore
Baton RU 0
DATYOLOTHO EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 11:02:03
Ended
2013-11-10 11:29:04
Duration
00:27:01
PlayerTerritoryScore
NewPlayer_2 RU 32
NewPlayer EU 12

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 09:53:23
Ended
2013-11-10 10:30:06
Duration
00:36:43
PlayerTerritoryScore
Lord Haw Haw RU 0
Pho3nix EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 04:14:52
Ended
2013-11-10 04:48:02
Duration
00:33:10
PlayerTerritoryScore
Please Someone play EU 153
NewPlayer RU -22

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 02:36:32
Ended
2013-11-10 03:09:14
Duration
00:32:42
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 157
NewPlayer_2 EU -25

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-10 00:36:16
Ended
2013-11-10 01:12:07
Duration
00:35:51
PlayerTerritoryScore
Death Bot EU 167
Jmartinez23 RU -38

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 years ago

Began
2013-11-09 23:30:39
Ended
2013-11-10 00:02:45
Duration
00:32:06
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 166
Larry EU -33