Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-08 13:04:55
Ended
2021-01-08 13:49:50
Duration
00:44:55
PlayerTerritoryScore
para3 RU 172
ozaki EU -50

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-07 22:51:36
Ended
2021-01-07 23:52:03
Duration
01:00:27
PlayerTerritoryScore
Marco RU 130
Ho Chi Minh EU 19

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-06 18:15:27
Ended
2021-01-06 18:41:13
Duration
00:25:46
PlayerTerritoryScore
CutJack EU 0
Shogun RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-06 15:25:53
Ended
2021-01-06 15:51:24
Duration
00:25:31
PlayerTerritoryScore
CutJack EU 146
NewPlayer RU -10

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-05 19:05:09
Ended
2021-01-05 19:46:06
Duration
00:40:57
PlayerTerritoryScore
Russian vaccine EU 94
livri RU 88

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-05 17:04:18
Ended
2021-01-05 18:39:12
Duration
01:34:54
PlayerTerritoryScore
NW Doctrine EU 98
livri RU 87

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-05 10:21:35
Ended
2021-01-05 11:42:53
Duration
01:21:18
PlayerTerritoryScore
Python-079 EU 93
admin.exe RU 90

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-04 20:40:36
Ended
2021-01-04 21:41:45
Duration
01:01:09
PlayerTerritoryScore
Baton EU 106
julian RU 81

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-04 18:23:15
Ended
2021-01-04 19:19:47
Duration
00:56:32
PlayerTerritoryScore
climber RU 142
NewPlayer EU -6

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-04 12:25:52
Ended
2021-01-04 13:10:34
Duration
00:44:42
PlayerTerritoryScore
admin.exe RU 139
IC225 EU 6

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-03 20:39:27
Ended
2021-01-03 21:35:28
Duration
00:56:01
PlayerTerritoryScore
KB98 EU 172
NewPlayer RU -49

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-03 04:03:40
Ended
2021-01-03 04:50:02
Duration
00:46:22
PlayerTerritoryScore
NewPlayer_3 RU 59
AK "sleeping" EU 17

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-02 12:20:06
Ended
2021-01-02 12:33:51
Duration
00:13:45
PlayerTerritoryScore
PiET RU 0
NewPlayer EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-01 18:22:30
Ended
2021-01-01 19:01:43
Duration
00:39:13
PlayerTerritoryScore
machefer EU 141
Bill Clinton RU 5

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-01 17:10:10
Ended
2021-01-01 17:30:55
Duration
00:20:45
PlayerTerritoryScore
Anno Exc EU 129
Marx RU -5

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-01 15:07:37
Ended
2021-01-01 15:44:32
Duration
00:36:55
PlayerTerritoryScore
machefer RU 0
NewPlayer EU 0