Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-10 22:40:42
Ended
2021-04-10 23:15:22
Duration
00:34:40
PlayerTerritoryScore
Alantar RU 147
sacoYa EU -57

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-10 18:20:15
Ended
2021-04-10 19:20:05
Duration
00:59:50
PlayerTerritoryScore
luna RU 0
Ksunon EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-10 06:37:58
Ended
2021-04-10 07:11:20
Duration
00:33:22
PlayerTerritoryScore
lenin's ghost RU 48
NewPlayer EU 16

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-08 18:30:17
Ended
2021-04-08 19:08:26
Duration
00:38:09
PlayerTerritoryScore
julian RU 101
Baho EU 18

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-07 21:55:53
Ended
2021-04-07 23:16:12
Duration
01:20:19
PlayerTerritoryScore
Laika EU 97
Artificial Elegance RU 84

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-06 19:20:09
Ended
2021-04-06 20:13:34
Duration
00:53:25
PlayerTerritoryScore
Laika RU 131
Anything Else? EU 25

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-05 17:43:45
Ended
2021-04-05 17:56:27
Duration
00:12:42
PlayerTerritoryScore
Alpha Elite RU 0
whiterose EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-05 12:28:15
Ended
2021-04-05 12:56:40
Duration
00:28:25
PlayerTerritoryScore
Random dude RU 163
The Dictator EU -81

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-04 22:08:20
Ended
2021-04-04 23:24:14
Duration
01:15:54
PlayerTerritoryScore
Laika RU 117
Colytic EU 52

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-04 19:32:07
Ended
2021-04-04 20:03:56
Duration
00:31:49
PlayerTerritoryScore
livri RU 112
Iskander EU 32

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-04 15:16:30
Ended
2021-04-04 16:20:14
Duration
01:03:44
PlayerTerritoryScore
Baton RU 90
Laika EU 60

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-04 00:23:44
Ended
2021-04-04 01:57:30
Duration
01:33:46
PlayerTerritoryScore
Anno Extrema EU 104
Colytic RU 77

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-03 19:46:36
Ended
2021-04-03 20:31:07
Duration
00:44:31
PlayerTerritoryScore
julian RU 164
princeber EU -38

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-03 17:22:00
Ended
2021-04-03 18:24:09
Duration
01:02:09
PlayerTerritoryScore
Brzezinski EU 103
Dozier RU 76

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-02 23:17:57
Ended
2021-04-02 23:35:48
Duration
00:17:51
PlayerTerritoryScore
SKT_BASE EU 96
sukit RU -14

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-02 22:50:16
Ended
2021-04-02 23:10:50
Duration
00:20:34
PlayerTerritoryScore
NewPlayer_2 EU 38
NewPlayer RU 11