VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 day ago

Began
2020-06-01 23:22:54
Ended
2020-06-02 00:41:49
Duration
01:18:55
PlayerTerritoryScore
Amazing Effort EU 99
225 RU 86

VSj's 1v1 - EUvsRU random

50 years ago

Began
2020-06-01 21:05:48
Ended
1970-01-01 02:00:00
Duration
05:54:12
PlayerTerritoryScore
DragonFly EU
OCP RU

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-05-31 16:51:15
Ended
2020-05-31 17:35:11
Duration
00:43:56
PlayerTerritoryScore
beni RU 139
NW Doctrine EU 15

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-05-31 04:49:55
Ended
2020-05-31 05:26:17
Duration
00:36:22
PlayerTerritoryScore
Lord Haw Haw EU 122
SkillsofD3m RU 10

VSj's 1v1 - EUvsRU random

3 days ago

Began
2020-05-31 01:30:34
Ended
2020-05-31 02:04:55
Duration
00:34:21
PlayerTerritoryScore
Angels Eleven RU 75
princeber EU 45

VSj's 1v1 - EUvsRU random

3 days ago

Began
2020-05-30 20:28:23
Ended
2020-05-30 21:01:51
Duration
00:33:28
PlayerTerritoryScore
Alpha Bravo RU 102
player EU 19

VSj's 1v1 - EUvsRU random

3 days ago

Began
2020-05-30 16:20:55
Ended
2020-05-30 16:47:47
Duration
00:26:52
PlayerTerritoryScore
Lord Haw Haw RU 0
Alas Babylon EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

4 days ago

Began
2020-05-29 12:14:52
Ended
2020-05-29 12:46:54
Duration
00:32:02
PlayerTerritoryScore
Haakon EU 0
.!.1.1.1.1.1 RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 days ago

Began
2020-05-27 06:34:55
Ended
2020-05-27 07:33:29
Duration
00:58:34
PlayerTerritoryScore
NW Doctrine EU 142
dethlegion RU -3

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-26 15:47:17
Ended
2020-05-26 16:30:51
Duration
00:43:34
PlayerTerritoryScore
NW Doctrine EU 188
zad RU -92

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-26 14:23:23
Ended
2020-05-26 14:52:36
Duration
00:29:13
PlayerTerritoryScore
Lord Haw Haw RU 153
T,O,T,S, EU -16

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-25 01:02:42
Ended
2020-05-25 02:15:49
Duration
01:13:07
PlayerTerritoryScore
Awesome End RU 142
OCP EU -2

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-24 22:00:46
Ended
2020-05-24 23:01:04
Duration
01:00:18
PlayerTerritoryScore
Alter Ego EU 91
Lumpy Gravy RU 74

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-24 20:32:01
Ended
2020-05-24 21:47:42
Duration
01:15:41
PlayerTerritoryScore
225 RU 103
Alter Ego EU 61

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-23 22:09:15
Ended
2020-05-23 23:03:52
Duration
00:54:37
PlayerTerritoryScore
Aetheric Ether RU 143
Necron EU 4

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-05-23 21:12:32
Ended
2020-05-23 21:41:41
Duration
00:29:09
PlayerTerritoryScore
Aetheric Ether RU 0
NewPlayer EU 0